image-engineering-objects-workplace-top-view-construction-concept-engineering-tools-vintag
 
Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare (DGAURF)

este o subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău și se ocupă cu realizarea unui ansamblu de activităţi specifice urbanismului şi amenajării teritoriului. ​

Atribuțiile de bază ale DGAURF:

 

 • asigurarea realizării politicii statutului în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi relaţiilor funciare, ridicarea nivelului urbanistic al localităţilor ce sunt părţi componente ale municipiului Chişinău, ameliorarea aspectului lor arhitectural şi artistic;

 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor, cu respectarea regimului de construire şi a funcţiilor urbanistice ale obiectivelor amplasate pe teritoriile unităţilor administrativ-teritoriale din municipiul Chişinău;

 • formarea şi dezvoltarea cadastrului funcţional urban al teritoriului municipiului Chişinău şi asigurarea organului de administraţie publică locală cu date despre regimul juridic al loturilor de pământ, despre distribuirea fondului funciar între deţinătorii de terenuri, despre caracteristica calitativă, cantitativă şi valoarea economică a teritoriului urban;

 • coordonarea activităţii beneficiarilor, instituţiilor de proiectări, altor servicii din cadrul municipiului Chişinău ce prestează servicii în domeniul amenajării teritoriului, arhitecturii şi urbanismului; elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău, Planul urbanistic general al municipiului Chişinău şi a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din componenţa municipiului;

 • perfectarea actelor de autentificare a dreptului de folosire a terenului, a contractelor de arendă şi a contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor, prezentarea acestora spre aprobare organului public local;

 • perfectarea actelor necesare pentru încheierea şi rezilierea contractelor de arendare a terenurilor, stabilirea cuantumului arendei anuale în conformitate cu Modul de evaluare a resurselor funciare din intravilanul municipiului Chişinău, aprobat de către organul public local;

 • supravegherea respectării contractelor de arendare a terenurilor;

 • asigurarea organizării concursurilor şi licitaţiilor de dare în arendă şi de vânzare-cumpărare a terenurilor, pregătirea informaţiei necesare pentru licitaţii şi concursuri;

 • întocmirea documentelor necesare pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor şi autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren;

 • înaintarea propunerilor privind vânzarea terenurilor - proprietate municipală;

 • prezentarea, în baza documentaţiei de urbanism, elaborate şi aprobate în modul stabilit, a propunerilor către Consiliul municipal Chişinău privind: stabilirea şi modificarea hotarelor localităţilor şi soluţionarea litigiilor legate de modificarea hotarelor; distribuirea şi sechestrarea terenurilor în modul stabilit de legislaţie; stabilirea terenurilor care rămân în proprietatea statului pe teritoriul municipiului Chişinău; modificarea destinaţiei terenurilor agricole, casarea şi defrişarea plantaţiilor perene; privarea deţinătorilor de terenuri de drepturile de proprietar în conformitate cu legislaţia; pregătirea materialelor pentru organele respective în vederea aplicării de sancţiuni administrative sau penale. stabilirea plăţilor funciare;

 • exercitarea controlului privind: folosirea loturilor de pământ de către beneficiarii funciari în corespundere cu termenele şi destinaţiile stabilite de către organul public local; respectarea de către persoanele fizice şi juridice, precum şi de către factorii de decizie a legislaţiei în vigoare privind protecţia şi folosirea terenurilor; veridicitatea datelor despre suprafeţele loturilor atribuite pentru construcţie, amenajare, exploatarea obiectivelor, plantarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale.

 
Subdiviziunile DGAURF:

 

 • Direcţia funciară;

 • Direcția infrastructură edilitară;

 • Direcţia dezvoltare urbană;

 • Direcţia autorizarea proiectării.