CCRM a examinat Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, în cadrul ședinței online din 17 iulie, Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție pentru perioada 2018-2019.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității eliberării documentelor permisive în construcție precum și a funcționalității procedurilor aferente domeniului vizat.


În cadrul misiunii de audit au fost identificate și constatate un șir de neconformități.


- Planurile urbanistice generale (PUG) actuale ale mun. Chișinău, Bălți și Edineț, auditul denotă că, ele sunt depășite, deoarece conțin informații neveridice, fiind necesară reexaminarea și modificarea acestora pentru a fi adaptate noilor condiții economice, sociale și tehnice, iar eliberarea documentelor permisive, de către AAPL vizate, nu se execută în concordanță cu planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului aprobate.

- Din motivul neajustării PUG la situația actuală, de către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a mun. Chișinău (DGAURF), cea mai des folosită metodă pentru ocolirea prevederilor planurilor de dezvoltare urbană este elaborarea și aprobarea în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a modificărilor la Regulamentul Local de Urbanism a mun. Chișinău (RLUMC) sau elaborarea unui plan de detaliu, care permit derogarea de la PUG (schimbarea codului zonei), legalizând modificările de care are nevoie solicitantul pentru construcția obiectului dorit: limitele zonării, destinația terenului, codul zonei, regimul de înălțime.

- Procesul de elaborare și emitere a documentelor permisive în construcții în perioada 2018-2019 a fost executat de către Primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț cu abateri de la actele normative în vigoare, ceea ce în rezultat a afectat patrimoniul public al AAPL, cât și siguranța cetățenilor beneficiari ai construcțiilor edificate.


Auditul a supus verificărilor 120 (din 218) de acte permisive: 60 CU (Certificate de Urbanism) și 60 A/C (Autorizație de Construcție) cu destinația ‘Construcția blocuri locative’ sau ‘construcția ansamblurilor rezidențiale cu centre comerciale și parcare auto subterană’ eliberate în perioada 2018-2019 de emitent.

- S-a constatat că din 60 de CUP - 20 s-a permis proiectarea construcțiilor pe terenuri municipale, fără ca investitorul să obțină dreptul de proprietate asupra terenului.

- În aceeași perioadă nu s-au calculat plățile pentru arendă de către DGAURF.

- În 4 cazuri DGAURF a eliberat documente permisive în lipsa acordului CMC asupra terenului municipal pentru construcție în lipsa contractului de arendă.

- Un caz când solicitantului i-au fost emise documente permisive ce permit utilizarea terenului contrar destinației indicate de CMC.

- La eliberarea A/C, DGAURF a permis solicitanților în 13 cazuri îngrădirea unor suprafețe mai mari de teren municipal față de suprafețele din proiectul de execuție.

- În 31 de cazuri din 60 verificate, la eliberarea A/C, DGAURF nu au respectat regimul arhitectural-urbanistic stabilit de CUP, pe baza RLUMC, POT (Procentul de Ocupare a Terenului) și CUT (Coeficientul de Utilizare a Terenului).

- 4 A/C au fost emise în baza CUP expirate, de către DGAURF. 18 cazuri de eliberare de A/C în lipsa documentației necesare stipulate în art. 12 din Legea 163 din 09.07.2010.

- DGAURF nu a instituit ținerea unor registre separate ale CU, A/C, A/D și refuzuri, în care s-ar înscrie data de primire și cea de eliberare a actelor, inclusive plasarea acestora pe pagina web oficială a emitentului.


Primăria municipiului Chișinău nu a aplicat în totalitate prevederile legale în perioada 2018-2019 pentru a identifica și sancționa persoanele responsabile de edificarea construcțiilor neautorizate pe teritoriul municipiului. În acest sens, în mun. Chișinău, de către agenții constatatori au fost încheiate 113 procese-verbale de contravenție pentru edificarea construcțiilor neautorizate, dintre care în 93 de cazuri sau la nivel de 83% a fost solicitată în instanța de judecată demolarea construcțiilor neautorizate, în 14 cazuri sau 12% a fost solicitată sistarea construcțiilor, iar în 6 cazuri sau 5% nu a fost cerută nici o măsură de siguranță.


La Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului Edineț lipsește mecanismul de monitorizare și control asupra construcțiilor nefinalizate, inclusiv a celor cu un grad de finisare mai mare de 50% și cu un termen mai mare de 3 ani de la începutul lucrărilor, fapt care generează riscuri privind plenitudinea încasării veniturilor la bugetul local de la plata impozitului pe bunurile imobiliare, în special de la persoanele juridice.


Lipsa documentației de urbanism și amenajare a teritoriului reprezintă o piedică majoră în dezvoltarea localităților și a țării.


Până la situația din 21.02.2020, cadrul legal prevedea că, în lipsa documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul șef și organele supravegherii de stat va servi drept temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare.

În rezultatul modificărilor efectuate la art. 4 din Legea nr.163/2010, alin. (1) se prevede expres că certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului. Astfel, localitățile care nu dețin documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, în prezent nu pot elibera documente permisive în construcție, iar procesul de eliberare a documentelor permisive de către AAPL de nivelul II a fost stopat.


Misiunea de audit, verificând conformitatea eliberării documentelor permisive în construcție de către primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț, a concluzionat că acest proces s-a desfășurat cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce în rezultat afectează interesele administrației publice locale, ale coproprietarilor de imobile, terenuri, cât și siguranța cetățenilor beneficiari de construcțiile executate.


Documentul urmează a fi publicat pe pagina web a CCRM după procedura de aprobare.

7 afișare0 comentariu